RODO
RODO
16011
page-template-default,page,page-id-16011,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

RODO

 

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez Stanisława Różańskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie.

Administratorem jest Stanisław Różański Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie Kancelaria Komornicza Nr XVI w Rzeszowie, 35-222 Rzeszów
al. Gen. L. Okulickiego 3 (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia,
sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: kancelaria@komornik.rzeszow.pl
tel.: 603 315 025
adres: al. Gen. L. Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów.
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Roman Kwieciński
adres e-mail: iod.rzeszow.002@komornik.pl

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań
nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów
oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.
Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności
wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów
rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów
prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu
wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i
lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria
wystąpiła
z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego
prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań,

w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających
identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli
z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych
osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli
ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego
Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane
osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące
wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie
bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria
niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych
osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do
funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane
również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich
wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa
(monitoring).
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań
nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów,
względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.
Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach
zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www
i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności
podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym
adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych
niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów
rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie
podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie
może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem
Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na
podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że
możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria
może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych
wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania
wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez
Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną
sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane
dotyczą prawo w każdym czasie może ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail
kancelaria@komornik.rzeszow.pl, telefonicznie 603 315 025 lub pisemnie na adres
adres: al. Gen. L. Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię
w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy),
np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie
techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym
z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na
Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania
wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię
stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg
i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię
postępowań, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i
innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres
określony przepisami prawa od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub
zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez
okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy
publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą
żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia
prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację
osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu
danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie
ich do oceny niektórych informacji.